Alimenty od byłego małżonka

Bardzo często zdarza się, że rozwód pociąga za sobą znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej jednego z małżonków. Wówczas powstaje obowiązek alimentacyjny, który spoczywa na stronie ponoszącej odpowiedzialność za rozpad pożycia małżeńskiego.

Reklama

rozwódMałżonek, z którego winy doszło do rozwodu, zostaje wyrokiem sądu zobowiązany do zapewnienia środków utrzymania małżonkowi niewinnemu, przy czym nie ma znaczenia czy ten znajduje się w niedostatku czy też nie. Co istotne – nawet jeśli sytuacja finansowa strony winnej również się pogorszyła, alimenty dla byłego małżonka mogą zostać przyznane (ich wysokość jest zależna od dochodów osoby zobowiązanej do ich płacenia).

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny ustanowiony przez sąd po orzeczeniu rozwodu trwa do momentu:

  • śmierci jednego z małżonków;

  • zawarcia ponownego związku małżeńskiego przez małżonka uprawnionego do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych;

  • upływu okresu pięciu lat od dnia orzeczenia rozwodu – jednak istnieją sytuacje, w których sąd może przedłużyć pięcioletni termin pomocy finansowej.

Wysokość alimentów

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od sytuacji materialnej zobowiązanego. Ustaloną przez sąd kwotę alimentów można w późniejszym czasie zmienić na wniosek jednej ze stron. Konieczne jest jednak złożenie w sądzie odpowiedniego wniosku oraz poparcie go dowodami na zmianę sytuacji materialnej jednej ze stron.

Pozew o alimenty

Pozew o przyznanie alimentów od byłego małżonka można złożyć już w pozwie rozwodowym. Zazwyczaj jednak pozew taki składa się osobno, dopiero po orzeczeniu przez sąd rozwodu. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że roszczenia alimentacyjne objęte są terminem przedawnienia. Okres ten wynosi obecnie trzy lata od dnia orzeczenia rozwodu – po tym czasie prawo do ubiegania się o pomoc finansową od byłego małżonka wygasa. Niezależnie od tego, kiedy wystąpi się o alimenty w ciągu tych trzech lat, świadczenia przyznawane są na okres pięciu lat.

Alimenty a separacja

Obowiązek alimentacyjny również może powstać w przypadku orzeczenia separacji. W takiej sytuacji prawo do alimentów ma strona, która nie jest winna rozkładu pożycia małżeńskiego oraz znajduje się w niedostatku. Wysokość świadczeń alimentacyjnych odpowiada wówczas usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego, ale też brana jest oczywiście pod uwagę sytuacja finansowa drugiego małżonka.

Jeśli separacja znacznie pogarsza sytuację materialną strony niewinnej, strona uznana za winą rozpadu pożycia jest zobowiązana do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb drugiej strony, nawet jeśli wnioskodawca nie znajduje się w niedostatku.

Stopka autorska: alimenty – http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-rodzinne/alimenty/