Analiza fundamentalna, a inwestycje na giełdzie

Istotą funkcjonowania inwestorów na giełdzie jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych, dotyczących m.in. wyboru spółek i ich ilości, określenia wielkości pozycji, momentu wejścia na rynek, czy momentu wyjścia z rynku.

Reklama

Wall StreetPodstawę podejmowania tych decyzji stanowią najczęściej dwie metody oceny sytuacji instrumentów finansowych na giełdzie: analiza fundamentalna i analiza techniczna. O ile analiza techniczna zajmuje się badaniem zachowań inwestorów na rynku, to analiza fundamentalna skupia się na spółce i jej otoczeniu ekonomicznym. Wśród zwolenników analizy fundamentalnej nie ma zgodności, co do wagi szczegółowej znajomości przez inwestorów zagadnień makroekonomicznych. Istnieje jednak pełna zgodność, że kluczowe znaczenie dla podejmowania skutecznych i zyskownych decyzji inwestycyjnych ma umiejętność oceny procesów ekonomicznych zachodzących w spółce, przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej. Podstawą do takiej oceny są roczne i kwartalne sprawozdania finansowe, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

W analizie wskaźnikowej najczęściej wyodrębnia się pięć kluczowych grup wskaźników:

  • rentowności, która przedstawia zdolność spółki do generowania zysków,
  • płynności, która informuje o zdolności spółki do zamiany aktywów na gotówkę w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań krótkoterminowych
  • zarządzanie kapitałem obrotowym, które określa sprawność „przetwarzania” składników majątkowych w przychody, zarządzanie ługiem, które pokazuje sposób w jaki spółka wspomaga finansowanie swojej działalności przez zaciąganie długu,
  • wartości rynkowej, które pozwalają poprzez porównanie z ceną akcji określić względny poziom ich niedowartościowania lub przewartościowania.

Większość wykorzystywanych wskaźników ma charakter względny, tzn. że oceny ich wartości dokonuje się przez porównanie z wskaźnikami poprzednich okresów lub z wskaźnikami obliczonymi dla innych firm.

Stopka autorska: analiza fundamentalna – http://www.almanachinwestora.pl/analiza-fundamentalna

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz