Procedura typowych podziałów nieruchomości działek zurbanizowanych

Wielu klientów zwraca się do firm geodezyjnych w celu zlecenia podziału nieruchomości. W celu dokonania wspomnianego podziału nieruchomości, wnioskodawca powinien dowiedzieć się czy podział jest możliwy do przeprowadzenia oraz w jaki sposób. Najlepiej zasięgnąć rady geodety uprawnionego.

Reklama

Zakres prac geodetyWydzielana działka musi spełniać warunki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a w razie jego braku w warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Należy również pamiętać, że każda, bez wyjątku, nowo wydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej. Wójt (Burmistrz lub Prezydent Miasta) wydaje postanowienie o możliwości podziału na podstawie wstępnego projektu podziału nieruchomości. Po wydaniu postanowienia geodeta wyznaczony do przeprowadzenia podziału zgłasza pracę do właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz bada stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych. Ośrodek przyjmuje zgłoszenie pracy geodezyjnej. Następnie przygotowuje i wydaje geodecie materiały potrzebne do prawidłowego wykonania zleconego zadania. Do materiałów tych zaliczamy: szkice, zarysy granic, współrzędne osnowy, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze i inne dokumenty. Po otrzymaniu wyżej wymienionych materiałów geodeta dokonuje ich analizy. Przeprowadza wywiad terenowy oraz dokonuje pomiaru uzupełniającego.

Kolejnym etapem jest przyjęcie granic działki według stanu prawnego bądź ewidencyjnego w obecności właściciela działki oraz właścicieli działek sąsiednich wezwanych do stawienia się na gruncie. Geodeta sporządza protokół i szkic przyjęcia granic po czym kompletuje operat po czym przekazuje go do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ośrodek ten przeprowadza kontrolę formalną i merytoryczną operatu. Po pozytywnym sprawdzeniu nadaje klauzulę na projektach podziału o przyjęciu operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wójt (Burmistrz lub Prezydent Miasta) zatwierdza projekt podziału. Decyzja o zatwierdzeniu uprawomocnia się po czternastu dniach. Po uprawomocnieniu decyzji geodeta wyznacza i stabilizuje punkty graniczne, sporządza protokół oraz szkic z wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych . Sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz kompletuje operat z drugiego etapu po czym przekazuje go do ODGiK.

Ostatnim etapem procedury podziału jest wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków. Należy także dokonać aktualizacji mapy ewidencyjnej i zasadniczej. Po tych czynnościach należy przekazać wnioskodawcy wykazy zmian ewidencyjnych oraz wypisy i wyrysy według nowego stanu.

Stopka autorska: geodeta – http://alwgeo.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 7.0/10 (liczba ocen: 3)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz