Analiza rynkowych czynników wpływających na lokaty bankowe

Na ostatnim grudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, podjęto decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Nikogo chyba nie zdziwił ten fakt, a ostatnie dane o wzroście PKB utwierdziły wszystkich w słuszności tej decyzji. Przyjrzyjmy się, jak RPP argumentowała swoje posunięcie? Jak wpłynęło to na rynek produktów bankowych, a w szczególności, jak odbiło się to na rentowności lokat bankowych?

Reklama

RPP analizowała przede wszystkim sytuację na rynkach zagranicznych. Wskazała m.in. na niską aktywność gospodarczą na światowych rynkach finansowych. Pomimo tego, że w Stanach Zjednoczonych gospodarka przyspieszyła, to gospodarki strefy euro wciąż pozostają w recesji. Niskie tempo wzrostu odnotowano także w gospodarkach rozwijających się. Wzrost cen surowców wpływają na podwyższony poziomo inflacji na rynkach, co również nie jest sprzyjającą sytuacją dla polskiej gospodarki. Podsumowując, nastroje na światowych rynkach finansowych w ostatnim czasie jednak ustabilizowały się.

W następnej kolejności Rada skupiła się na polskiej gospodarce. Ostatnie dane o PKB utwierdziły w przekonaniu o spowolnieniu gospodarczym w Polsce. Wskazuje się na spadek popytu krajowego. Obniżyły się inwestycje, a także tempo wzrostu konsumpcji krajowej. Odnotowany wzrost PKB w III kwartale tego roku (wzrost 1,4%), opierał się w największej mierze na eksporcie netto.

Dane dotyczące niskiego wzrostu produkcji przemysłowej oraz produkcji budowlanej, a także niższego tempa sprzedaży detalicznej, nie napawają optymizmem. Oznacza to tylko jedno – osłabienie koniunktury w Polsce. Dodatkowo pogorszyła się sytuacja na rynku pracy. Wzrosła stopa bezrobocia. Odnotowano mniejszą dynamikę wzrostu zatrudnienia w takich sektorach jak – przedsiębiorstwa oraz produkcja przemysłowa. Spadło również tempo wzrostu płac.

Jeśli chodzi o rynek produktów bankowych, RPP zauważa, że wraz ze spadkiem stóp procentowych brak ciągle oznak zwiększenia akcji kredytowej przez banki. Kredyty konsumpcyjne wciąż nie znajdują chętnych. Spadło tempo wzrostu kredytów, zarówno dla klientów detalicznych, jak i dla przedsiębiorstw. Obniżyło się oprocentowanie lokat. Jak wskazuje m.in. ranking lokat – lokaty terminowe straciły na oprocentowaniu, jednak pomimo tego, znajdują odbiorców. Najlepsze lokaty gwarantują zyski na poziomie 6%.

Rada wskazuje także na obniżenie się inflacji, która w październiku spadła do poziomu 3,4%. Jest to pozytywna informacja m.in. dla posiadaczy lokat, ponieważ realne zyski z depozytów terminowych zwiększyły się. Nawet przy spadającym oprocentowaniu depozytów, lokaty pozwalają realnie zarobić i to nawet więcej, niż w okrasie kiedy oprocentowanie było dużo wyższe. Spadek inflacji do wspomnianego poziomu, wpłyną również na oczekiwania inflacyjne, które są ważną miarą przy podejmowaniu decyzji w sprawie stóp procentowych.

Według Rady, tempo wzrostu PKB powinno pozostać na umiarkowanym poziomie. Cel inflacyjny, który wynosi 2,5% powinien zostać osiągnięty. Z kolei podwyżka stóp procentowych powinna pozytywnie wpłynąć na aktywność gospodarczą w Polsce. Jeśli tak się nie stanie, Rada nie wyklucza dalszych obniżek stóp procentowych. Nie powinno to wpłynąć negatywnie na sytuację osób posiadających lokaty bankowe. Z drugiej strony, na pewno spowoduje zwiększenie akcji kredytowej oraz łatwiejszy dostęp do kapitału.

Stopka autorska: ranking lokat – http://www.rankinglokat.net/