Okresowa weryfikacja obiegu dokumentów w firmie

Płynny obieg dowodów księgowych w spółce umożliwia jej wydajne funkcjonowanie. Zmniejsza się okres wymagany na dotarcie do kluczowych danych oraz czas obsługi różnych problemów. Ulepsza także wdrażanie kontroli. Kontrola procesu obiegu dokumentów wykonywana jest regularnie, a dokumentacja przepływu dokumentów weryfikowana jest okresowo.

Reklama

dokumentyDowody księgowe powinny być kontrolowane pod względem formalnym przez właściwe działy organizacyjne spółki oraz podpisane przez pracowników uprawnionych.

Weryfikacja merytoryczna polega na sprawdzeniu, czy:

 • dowód księgowy sporządzony był  przez stosowną jednostkę,
 • weryfikowana transakcja ma potwierdzenie w podpisanym budżecie,
 • dokonana operacja gospodarcza była przewidziana w celu niezakłóconego funkcjonowania firmy,
 • informacje ujęte w dowodzie księgowym odpowiadają rzeczywistości,
 • podpisano umowę na operację, która jest ewidencjonowana analizowanym dowodem księgowym,
 • zastosowane stawki są w zgodzie z ratyfikowanymi kontraktami lub innymi zasadami obowiązującymi w określonej tematyce,
 • operacja gospodarcza miała miejsce w zgodzie z właściwym przepisem prawnym.

Do przeprowadzenia weryfikacji merytorycznej zobligowany jest zazwyczaj kierownik właściwego działu spółki.

Kontrola formalno-rachunkowa polega na wyjaśnieniu, czy dokumenty przygotowano prawidłowo od strony formalnej a także czy dane nie zawierają błędów rachunkowych. Polega ona głównie na upewnieniu się, czy:

 • dowód ma cechy niezbędne dla dowodów księgowych według artykułu 21 UoR.
 • rachunek został wystawiony w zgodzie z zasadami ujętymi w rozp. Ministra Finansów z 25 maja 2005 roku.
 • dowód został uwierzytelniony właściwymi stemplami stron biorących udział w operacji, m.in. stemplami indywidualnymi i sygnaturami osób działających w imieniu stron,
 • dowód jest wolny od pomyłek rachunkowych,
 • jeśli dowód został przygotowany w walucie obcej to czy zawiera przemianowanie na walutę polską,
 • przeprowadzono w sposób bezbłędny przeliczenia dowodu sporządzonego w walucie innego kraju na walutę krajową (jeżeli owego przemianowania brak, to kontrolujący pod względem formalno-rachunkowym sam sporządza kalkulację.

Kontrolę formalno-rachunkową przeprowadza zazwyczaj wyznaczony przez głównego księgowego pracownik.

Stopka autorska: księgowy – http://benefit-krakow.pl